Projekt „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem”

9964

Współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki
Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Prezentacja Projektu: