Informacje o egzaminie Ósmoklasisty

Informacje o egzaminie Ósmoklasisty

Informacja do rodziców / opiekunów i uczniów

Ważne informacje przed Egzaminem Ósmoklasisty

1. Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 25 – 27 maja 2021r.

2. Uczniowie przychodzą do szkoły codziennie na godz. 8.40 i korzystają z głównego wejścia.

3. Ósmoklasiści wchodzą o godz. 8.45 do sal 202, 203 , 204 zgodnie z listą wywieszoną na drzwiach.

4. Czas trwania egzaminu:
1) 25 maja, j. polski w godz. 9.00 – 11.00 (dyslektycy do godz. 12.00),
2) 26 maja, matematyka w godz. 9.00 – 10.40 (dyslektycy do godz. 11.30),
3) 27 maja, język angielski w godz. 9.00 – 10.30 (dyslektycy do godz. 11.15)

5. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

6. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy zdający przechorował COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), może przyjść na
egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

7. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga
pomocy np. w poruszaniu się.

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym urządzeń telekomunikacyjnych – telefonów ,
smartwatch’y – zegarków, maskotek.

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych z czarnym tuszem. Dodatkowo
na matematykę zabiera linijkę. Rysunki wykonuje długopisem.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą, którą należy postawić
przy nodze stolika po zajęciu miejsca.

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej
1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje
na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania
uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie
twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego
odstępu).

13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.

W czasie egzaminu należy przestrzegać następujących zasad:
1) nie kontaktować się z innymi zdającymi,
2) niedotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania:
podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

Po egzaminie:
1) należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem
egzaminu oraz po jego zakończeniu.

1.      Informacje ogólne o egzaminie
https://youtu.be/vNB6rQ3WF4k
2.      Egzamin z języka polskiego
https://youtu.be/atObI8W6wi8
https://youtu.be/3igTaFPKgwg
3. 4.   Egzamin z matematyki
https://youtu.be/0H66qYEVE-8
4.      Egzamin z języka angielskiego
https://youtu.be/T4bdefH6s20

Skip to content